Hizmetlerimiz

Standard Tercüme

Her gün biraz daha tercümanlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın karşılanmasına yönelik kurulan çeviri ofislerinin hizmet model ve Standardları birbirinden farklıdır. Kurumumuz, çeviri taleplerini farklı sınıflara ayırmak suretiyle, kendisi için en doğru çeviri hizmetine erişmek isteyen müşterilerini doğru bir şekilde yönlendirmeyi hedefler. Tercüme hizmetinin doğru şekilde sınıflandırılması ile müşterinin ihtiyacı olmayan bir ekstra hizmetten yararlanmasının önüne geçilir. Bu da, alınan tercüme hizmetinin doğru şekilde fiyatlandırılmasını sağlar.

Standard çeviri hizmeti nedir?

Standard çeviri hizmeti, resmi evrak veya bu niteliğe haiz olabilecek nitelikteki evrak modelleri için uygulanır. Edebi metinler, kullanım kılavuzları, tıbbi çeviriler, yazışmalarla ilgili tercüme işlemleri veya herhangi bir metnin arzu edilen dile tercüme edilmesi yönündeki ihtiyaçlar, Standard çeviri olarak kabul edilir ve bu sınıf içerisinde değerlendirilir. Teknik ve tez gibi çeviri metinleri de buna dahildir. Standard çeviri işlemlerinde ekstra bir hizmet uygulanmaz. Sadece teslim edilen metnin hedef dile aktarımı yapılır. Kaşe, imza ve çeviri tarihi, noter tasdiki gibi ekstrayı ifade eden hizmetlerin alınmasına gerek yoktur.

Standard çeviri nasıl sağlanır?

Standard tercüme işlemine başlanılmadan önce metnin yapısına ve türüne dikkat edilir. Hangi konuyu ve terminolojiyi kapsadığına, hangi dile çevrilmek istendiğine dikkat edildikten sonra en uygun uzman ataması yapılır. Uzman tarafından çeviri süreci başlatılır ve en kısa süre içerisinde neticelenir. Çevirinin tamamlanmasından sonra ikinci kontroller de yapılır. Böylelikle, çeviri metninde sıfır hata hedefi yakalanır. Müşteri memnuniyeti sağlanır ve orijinal metin hedef dile en doğru kalıp içerisinde aktarılmış olur. Bu süreç, olabildiğince hızlı işletilir. Metnin hacmi ve sayfa sayısı da teslimat süresini etkiler. En makul teslimat süresi tayin edilerek, hizmet verilir.

Yeminli Tercüme Hizmeti

Tercüme hizmetlerinin en önemli hizmet kalemlerinden birini ifade eden yeminli tercüme hizmeti, profesyonel mütercimler tarafından sunulan hizmet modelidir. Notere kayıtlı yeminli tercümanlarca verilmesi gereken hizmetin her dil uzmanı ve mütercimlik deneyimi bulunan kişilerin vermesi yasal değildir. Bu nedenle, resmi evrak ve benzeri nitelikteki sözleşmelerin tercüme edilmesi sürecinin yeminli bürolarda çalışan uzman ve profesyonel yeminli mütercimler tarafınca hedef dile aktarımına dikkat edilmesi lazımdır. Yeminli tercüman tarafından çeviri yapılmayan resmi nitelik taşıyan metinleri, sunulmak istenen devlet kurumu veya banka tarafından kabul edilmesi söz konusu olmaz. Bu türden sorunların yaşanmaması adına yeminli tercüman hizmetinden yararlanılması gerekir.

Yeminli tercüman kime denir?

Ülkemizde yeminli tercümanları ve çeviri bürolarını belirleyen yetkili merci noter kurumlarıdır. Mütercimlik hizmeti deruhte eden kişi veya kişilerin yeminli sayılması için bölgelerindeki noter kurumuna başvuru yapmaları lazımdır. Bu başvuru sırasında talep edilen birtakım belgelerden en önemlisi, kişinin dil bildiğini gösterir belgedir. Noter tarafından kontrol edilen belgelerin onaylanması halinde kişiye yeminli tercümanlık yetkisi verilir.

Yeminli tercüman yetkisine sahip bir kişinin çeviri yaptığı her metin yeminli tercüme olarak değerlendirilmez. Çeviri yapılan metne yönelik bazı kayıtların düşülmesi lazımdır. Tercüman ismi, çevirinin tarihi, kaşe, imza, hedef ve kaynak dille alakalı bilgiler, son olarak da doğruluk beyanı verilmesi lazımdır. Bunların eksik olması halinde metnin yeminli tercüme sayılması söz konusu olmaz. bu bakımdan, doğru kurum ve ofislerden talep edilecek hizmet ile yeminli tercüman hizmetini eksiksiz bir şekilde alınabilir. Kurumumuz, noter kayıtlı uzman mütercimleri ile ticari sözleşme, resmi evrak ve bu nitelikteki belgelerinin güvenliğini koruma garantisi ile hedef dile aktarır.

 

Noter Onaylı Tercüme Hizmeti

Çeviri hizmeti talep eden müşterilerin ihtiyacına uygun çözümler üreten kurumumuz tarafından noter tasdikli tercüme hizmetleri, doğruluk beyanı ile beraber en hızlı bir şekilde teslim edilir. Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan resmi evrak veya bu nitelikteki vesikalar için alınması talep edilen noter tasdik işlemleri, ekstra bir ücrete tabidir. Yeminli mütercim tarafından çevirisi yapılmayan metinlere noter tasdik beyanı alınması mümkün değildir. Notere kayıtlı, dil uzmanı olduğu kanıtlanmış kişilerden alınması gereken yeminli tercüme işleminden sonra noter tasdik işlemleri gerçekleşir. Bu nedenle, herhangi birine tercüme ettirilen bir metnin noter tarafından tasdik edilmesi için başvuruda bulunmanın anlamı yoktur.

Noter tasdiki gerekli midir?

Yeminli tercüman tarafından tercüme edilen metinlere atılan kaşe, imza, doğruluk beyanı gibi kayıtlar, metnin dil uzmanı ve notere kayıtlı bulunan bir mütercim tarafından çevrildiğini beyan eder. Ancak bazı devlet kurumları, konsoloslar veya bankalar tarafından yeminli tercüman elinden çıkan metinlerin resmi kabul edilmesi için ekstra bir işlem talep edilir. Bu da, noter tasdikli evrak ve çeviri ihtiyacını doğurur. Yeminli tercüme metninin teslim edileceği kurumun noter tasdik işlemine gereksinim duymaması halinde böyle bir işleme gereksinim kalmaz.

Yeminli tercüman tarafınca çevrilen metnin kayıtlı bulunan noter tarafından tasdik edilmesine dikkat edilmelidir. Yeminli tercümanın kayıtlı olmadığı bir noter üzerinden tasdik işlemlerinin yaptırılması mümkün olmaz. Bu sürecin hızlı ve verimli bir şekilde aşılması adına kurumumuz tarafından yeminli tercüme hizmeti işleminden sonra talep edilmesi halinde noter tasdik süreci de takip edilir. Böylece, noter tarafından da onaylanan tercüme metni ilgili kişiye teslim edilir.

 

Sözlü Tercüme 

Özellikle diplomatik ilişkiler esnasında veya global düzeyde bir etkinlik ve seminerin düzenlendiği dönemlerde sözlü çeviriye ihtiyaç duyulur. Farklı kültür ve dile sahip tarafların anlaşmalarını ve iletişimlerini kolaylaştıran sistem ile konuşmacının söyledikleri anlık olarak çevrilir. Simültane çeviri olarak da bilinen sözlü çeviri ardışık veya eşzamanlı olarak iki türlü yapılır. Ardışık sözlü çeviri, konuşmacının ardından yapılır. Eşzamanlı ise, anlık olarak gerçekleştirilir. Bunların yanı sıra daha farklı sözlü çeviri modellerinden bahsedebilmek de mümkün.

Hangi tür sözlü tercüme modeli var?

En çok bilinen ardışık sözlü tercümedir. Daha çok teknik adamların maç sonu toplantılarında görülür. Teknik adamın konuşmasını tamamlamasının ardından tercüman da yabancı basın için çevirisini yapar. Teknik adam konuşurken tercüman notlarını alır ve çeviriyi en iyi şekilde yapmak adına konuşmasını kurgular.

Diğer bir model ise, birden fazla dilin konuşulduğu global organizasyonlarda uygulanan model. Buna, simültane çeviri denir. Anlık olarak yapılır. Konuşmacıyı dinleyen farklı milletlerden insanlar, kulaklıkları ile konuşmayı kendi dillerinde dinler ve anlar. Bu tip organizasyonlarda birden fazla tercümana ihtiyaç duyulur.

Bir de, fısıltı modeli sözlü tercüme vardır. Genel olarak toplantılarda uygulanan bir çeviri modeli. Tercüman, konuşmacının söylediklerini dinleyiciye hafif bir tonla kulağına fısıldar. Farklı milletlerden devlet adamlarının da kullandığı bir çeviri modelidir. Devlet adamlarından biri konuşurken arkasındaki tercüman anlık olarak çevirisini yapar.

Sözlü çeviriyi herkes yapabilir mi?

Her tercüman sözlü çeviriyi başarılı bir şekilde yerine getiremez. Bunun için hem bulunulan ortama alışkanlık gerekir, hem de deneyim ve tecrübe lazımdır. Ayrıca, hedef ve kaynak dile çok iyi hakim olunmalı. Zorlu çalışma ortamındaki stresi kaldırabilecek, yönetebilecek profesyonellik de lazımdır. Bunları taşıyan bir tercümanın anlık çeviri sürecini yönetmesi oldukça kolaydır. Ayrıca tercümanın iyi bir dinleyici olması önem ifade eder.

Sözlü tercüme fiyat

Sözlü tercüme hizmetlerindeki fiyatları birden fazla faktör etkileyebilir. Saatlik ücret hesabı yapılır. Ancak çevirinin simültane olması halinde birtakım ekipmanlara da ihtiyaç duyulur. Bunların da fiyatı talep edilebilir. Ardışık ve fısıltı modeli tercümelerde ise, sadece saatlik ücret talep edilir.

Masaüstü Yayıncılık Hizmeti 

Tercüme bürolarınca verilen masaüstü yayıncılık hizmetinin amacı farklı dillerde yayınlanacak her türlü mecmuanın çevirisini ve düzenlemesini yapmak. Bir nevi, yayına hazır hale getirmek. Profesyonel yayının farklı dile aktarım sürecini profesyonel ekiple yönetmenin önemi büyük. Bu nedenle, deneyimli tercüman ve çeviri uzmanları ile her türlü yayının arzu edilen tek bir dile veya birden fazla dile çevrilmesine dikkat edilir.

Masaüstü yayıncılık nasıl verilir?

Uzman ekip tarafından yayına hazır hale getirilen metinlerin hedef ve kaynak dili belirlenir. En iyi tercüman ekibi kurulması için gereken yetkilendirme yapılır. Mecmuanın çevirisine hemen başlanılır. Zaman kaybedilmeden ve müşterinin yetişmesini öngördüğü tarih aralığından önce çeviri işleminin bitmesi ve sonuçlanmasına önem verilir. Bu süreç içerisinde, gerekli kontrolün yapılması ve ilgili çevirinin doğru ve hatasız olmasına dikkat edilir. Yüzde yüz doğru bir metine sahip, orijinal metine uyumlu çeviriler tamamlanır ve teslim edilir.

Tarafımıza gönderilen kitap, dergi, makale veya daha farklı metnin hatasız bir şekilde teslimi mümkün kılma noktasında hassas hareket edilir. Tercüme ekibi tarafından yapılan çeviri işleminin ardından editör masasınca kontroller yapılır. Böylece, metnin hatasız olduğundan emin olunur ve teslimat gerçekleşir. Yüksek memnuniyet yaratıcı çalışma modeli ile yüzde yüz hatasız metinler ortaya konulur, hızlı tercüme avantajı ile de zamandan tasarruf sağlanır.

Masaüstü yayıncılık fiyat bilgisi

Masaüstü yayıncılık hizmetinden yararlanmak isteyen kurumların fiyat bilgisi konusunda bilmeleri gereken şudur: birden fazla faktör, fiyat üzerinde ektili. Kitabın veya derginin kelime sayısı, hedef ve kaynak dil bilgisi. Değişkenlik arz eden hususlardan dolayı net bir fiyat belirlemek söz konusu değildir. Projenin kapsamına göre en uygun fiyat ve teslim süresi belirlenir. Dikkat edilmesi gereken yayıncılık hizmetini kalitesi. Tercüme bürosunu deneyimi ve tercüman kadrosundaki yetkin kişiler sayesinde mükemmel bir çalışma söz konusu olabilir. Hızlı, yüzde yüz doğru bir masaüstü yayıncılık hizmetine erişmek adına hemen bizimle irtibat kurun.